21 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Tp.HCM hủy bỏ gần 108 dự án do quá 3 năm không thực hiện

Theo đó, UBND Tp.HCM đã hủy bỏ 108 dự án (không thuộc trường hợp HĐND TP thông qua thu hồi đất có trong kế hoạch SDĐ nhưng quá ba năm không thực hiện, SDĐ lúa). Đồng thời, UBND Tp.HCM cũng trình HĐND TP thông qua huỷ bỏ 61 dự án thu hồi đất và chuyển mục đích SDĐ trồng lúa đã được HĐND TP quyết nghị trước đây.

Sở TN&MT cho biết số lượng dự án, công trình đến nay chưa triển khai thực hiện chủ yếu là các công trình cải tạo, chỉnh trang nông thôn, công trình hạ tầng như giao thông, thủy lợi. Nguyên nhân là các địa phương cân đối lại nguồn vốn, tập trung một số điểm, chưa vận động xã hội hóa được. Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nên phải thay đổi địa điểm.

Các dự án trong kế hoạch SDĐ hằng năm được duyệt đa số có quy mô lớn, đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, tổ chức bồi thường; các thủ tục đầu tư dự án để được giao đất hoặc thuê đất. Việc thực hiện các thủ tục này đối với các dự án SDĐ quy mô lớn rất phức tạp, mất nhiều thời gian.

Để việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ đạt kết quả cao hơn, TP tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ, quản lý, SDĐ góp phần phát hiện, kiến nghị, xử lý các tồn tại, vi phạm pháp luật về đất đai tại các địa phương.

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp tập trung thực hiện dự án cần thu hồi đất đã được HĐND TP thông qua, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.