29 Tháng Hai, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Đà Nẵng sẽ tổ chức triển lãm Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, thành phố tổ chức công bố công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức triển lãm Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời đăng tải tài liệu Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử cơ quan quản lý quy hoạch, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Ngoài ra còn cập nhật Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố Đà Nẵng trên hệ thống GIS thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh;

Bên cạnh đó cũng liên tục cập nhật tình hình triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để cơ quan có thẩm quyền công bố công khai kịp thời cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện; nghiên cứu hình thành Trung tâm thông tin quy hoạch thành phố theo Thông báo số 55-TB/TU ngày 28/1/2021.

Tiếp đó, tổ chức rà soát và lập các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án cụ thể hóa Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các nội dung cơ bản như: rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch các phân khu (bổ sung quy hoạch không gian ngầm); rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật;

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển các ngành, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển ngành có liên quan đảm bảo phù hợp và kịp thời, tích hợp vào Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch chung các xã nông thôn huyện Hòa Vang; rà soát, điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng; rà soát điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị, lập khu vực phát triển đô thị, kế hoạch phát triển đô thị; mô hình hóa quy hoạch.

Bên cạnh đó, tổ chức lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng; xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến tài chính, đất đai để thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư; chủ động rà soát quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với quy chuẩn và thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Như vậy, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai cụ thể hóa, kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả các nội dung Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ được duyệt.

Đồng thời, làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng, an ninh; làm căn cứ để các có cấp thẩm quyền kiểm tra, giám sát thường xuvên và định kỳ việc thực hiện Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện, chủ động xây dựng dự toán kinh phí; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở Xây dựng trước ngày 15/5 và 15/11 hàng năm.

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 5 năm trước ngày 15/11/2025; kết quả thực hiện 10 năm trước ngày 15/11/2030 hoặc đến kỳ rà soát, điều chỉnh mới; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.